Glossari

A

Anàlisi crítica:
Analitzar el context personal. Conèixer-se a un mateix de forma crítica i evitant el victimisme.


Analitzar el context personal, familiar, laboral, formatiu. Tenir una opinió informada sobre l’entorn, cercar oportunitats i alternatives.


Aprendre a aprendre:
Posar en pràctica estratègies d’aprenentatge, d’anàlisi dels canvis i de reflexió sobre les repercussions que això té en el propi aprenentatge.


Autogestió social:
Establir relacions horitzontals de col·laboració i de participació. Gestionar la vida comunitària de forma descentralitzada de l’administració pública.


Autonomia i autoorganització:
Capacitat de controlar, afrontar, prendre decisions i posar-les en pràctica de forma independent, sense la direcció de cap autoritat.


Ashoka:
Ashoka es una organización internacional sin ánimo de lucro, una red que dedicada al emprendeduría social en más de 84 países.

B

Ban Bossy:
Sorgeix d’una campanya americana a la televisió, ràdio i revistes, que de posa en valor que el concepte “mandonas” suposa contradictori amb el foment de la capacitat de lideratge de la dona.


BATX:
El batxillerat forma part de la formació reglada, sent una etapa postobligatòria dins el sistema educatiu, que permet accedir posteriorment als estudis superiors, és a dir, als cicles formatius de grau superior i a la universitat. D’altra banda, consta de tres modalitats: ciències socials i humanitats, ciències i tecnologia i, arts.

C

Creativitat i innovació:
Capacitat per utilitzar coneixements, experimentació i imaginació per a la creació o millora exitosa personal, de processos, bens, o serveis.


Crisi econòmica:
Crisi caracteritzada per: un mercat laboral saturat i aturat; destrucció de llocs de treball; manca d’accés al crèdit; molta competència per accedir a llocs de treball de baixa qualificació; pessimisme social exacerbat pels mitjans de comunicació; precarització laboral; empobriment.


Comprensió i respecte de la diversitat:
Capacitat per entendre, reconèixer i valorar la diversitat de pensament, religiosa, ètnica, cultural, de gènere, d’origen, sexual, etc.


Capacitat de parlar en públic:
Capacitat de parlar en públic expressar opinions, idees, dificultats i propostes de manera assertiva i eficaç.


CFA:
Els Centres de Formació de Persones Adultes s’adreçen a joves a partir de 18 anys (ocasionalment a partir dels 16 anys), per l’aprenentatge de coneixements i millora de les capacitats, així com, fomentar les competencies bàsiques.


Competència:
Coneixements adquirits a l’àmbit acadèmic, laboral i sociocultural, implicant habilitats i aptituds que posa en valor la persona. Aquests coneixements seran aplicats al mercat laboral i/o altres àrees d’interès.


Community managers:
Responsables dins una empresa o com entitat especialitzada, en l’organització, gestió i publicació del contingut a les principals xarxes socials amb l’objectiu de captar i fidelitzar els usuaris a través de les diferents interaccions.

D

Desigualtats:
Estatus socioeconòmic baix. Viure en barris amb mancances de transport, infraestructura, recursos educatius, culturals, etc.


Dialogar
Permet l’escolta activa i el diàleg entre 2 o més persones.


Diàleg i escolta activa:
Establir un intercanvi d’idees reconeixent l’altre com a interlocutor vàlid, estant disposat/da a modificar el propi punt de vista, amb la finalitat de construir significats de forma compartida.

E

Estereotips i discriminació
Estereotips i discriminació per raó d’edat (manca de responsabilitat, apatia, conflicte, absentisme laboral, consum de drogues) i/o d’origen (color de pell, noms que s’associïn a una determinada nacionalitat o religió).


Empatia i cura dels altres
Capacitat per posar-se en el lloc de l’altre. Respectar i estar compromès amb el benestar i el progrés col·lectiu.


Estereotips
Estereotips per raó de tipologia de formació: consideració de la formació professional com una formació a la què van persones amb menys capacitats intel·lectuals que les que van a batxillerat.


Emprenedoria:
Generar i posar en pràctica idees, projectes, propostes, activitats, relacions, etc.


ESO:
L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) forma part de la formació reglada, sent una etapa obligatòria dins el sistema educatiu, que permet l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO). Posteriorment, l’alumnat pot accedir als cicles formatius de grau mitjà o el batxillerat.


Extracurricular:
Hores destinades fora de l’horari lectiu o que no està incorporat al currículum


Emprenedoria social:
Tenir idees per a la millora d’algun problema social i capacitat per transformar aquestes idees en projectes tangibles que ajudin a solucionar-los.

F

FP:
La Formació Professional forma part de la formació reglada, sent una etapa postobligatòria dins el sistema educatiu, que conforma el Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) com el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS). La formació adquirida és professionalitzadora, és a dir, que s’assoleixen els coneixements per exercir una professió en concret.

G

Gestió de conflictes – problemes:
Capacitat d’interactuar per controlar, prevenir, contenir , reconduir, transformar, superar situacions de disputa, divergència, desacords, contraposició d’interessos, conductes, percepcions, valors, etc.


Gestió de les emocions:
Posar en pràctica recursos per a l’afrontament de situacions desfavorables (estressants, frustrants, tristes).


I

Iniciativa:
Capacitat d’estar alerta davant oportunitats que puguin sorgir, per a la cerca d’alternatives i projectes que defensin oportunitats individuals i col·lectives per a l’ocupació


Identificar i utilitzar canals, recursos, informació per a protegir drets:
Identificar i utilitzar recursos, canals i/o organitzacions on s’informi sobre els drets humans i laborals i es vehiculi la seva defensa.


Integrada al currículum:
Incorporada dins la programació i currículum


IDESCAT:
L’Institut d’Estadística de Catalunya és l’organisme que treballa en les dades estadístiques oficials de la Generalitat de Catalunya, sobre economia, demografia i caire social, per la posterior difusió dels resultats.

L

Llegir i escriure:
Seleccionar i processar la informació escrita.


Lectura i escriptura:
Dominar la comprensió i redacció de textos i informacions complexes i/o contradictòries. Seleccionar i processar la informació escrita.


LGTB:
Col·lectiu que engloba Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals.

M

Model econòmic:
El capitalisme com un model econòmic global que està dissenyat per a excloure persones del mercat laboral. El model econòmic espanyol/català, basat majoritàriament en sectors que no necessiten professionals altament qualificats (turisme, construcció, sector terciari) i amb preponderància de petita i mitjana empresa (tipologia d’empresa amb menys capacitat d’inversió en recerca i desenvolupament).

O

Orientació:
Accions d’orientació inexistents o ad-hoc, cares i centrades en la presa de decisions sobre opcions formatives futures, no en una perspectiva holística de la persona i el desenvolupament del seu projecte formatiu i professional.

R

Resiliència:
Capacitat per superar adversitats, per persistir, mantenir autoestima i confiança en un mateix/a davant de la dificultat.


Reforma laboral:
Reducció de sous, extensió de contractes temporals, extensió de contractes de pràctiques, extensió edat de jubilació, possibilitat de saltar-se convenis col·lectius, Manca de subvencions per a empreses, Legislació laboral complexa.

T

Treball en equip/col·laboració:
Capacitat d’organitzar-se i treballar amb altres persones per aconseguir un objectiu comú. Tenir la disposició d’ajudar els altres.

U

Utilització de les TIC i/o de les xarxes socials: Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació de forma crítica i responsable per generar i compartir coneixement.

W

Webmaster:
Responsable de la gestió i manteniment de les pàgines web.