El projecte

L’orientació professional de joves en el desenvolupament de competències per a l’accés i la transformació del mercat laboral.

Com cal afrontar el desafiament de la inserció i transformació del mercat laboral per part dels joves a Catalunya? Com es pot orientar aquest procés per generar oportunitats per a tothom? Quines competències són les més importants per a aquest repte? Quines barreres dificulten el procés i com podem afrontar-les? Totes aquestes preguntes han estat el motor de la recerca de l’equip interdisciplinar d’aquest projecte que ha aplegat professionals i perspectives complementàries per a donar resposta a aquestes qüestions.

L’equip que l’ha dut a terme ha estat dirigit per Màrius Martínez, professor del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, i format per la International Foundation for Interdisciplinary Health Promotion (IFIHP), el DEP Institut i Educaweb.

El projecte es va iniciar el gener del 2013 emmarcat dins el programa de recerca d’excel·lència RecerCaixa, i impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

El projecte inclou diferents productes com són una recerca sobre “L’impacte de l’orientació professional dels joves en el desenvolupament de competències per accedir al mercat laboral i transformar-lo” i les guies d’activitats destinades a joves i als docents que trobeu en aquest web.

1. La recerca s’ha nodrit de les valoracions de més de 850 responsables d’empreses, de més de 480 centres educatius i de formació, d’experts i referents en aquest àmbit, i dels mateixos joves amb l’objectiu d’obtenir una visió coral, complexa i complementària de la qüestió, discutida a partir d’un marc teòric i referencial internacional.

Quines són les barreres?

A través de 22 entrevistes en profunditat a experts i actors clau relacionats amb el treball per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius diversos i la realització de tres grups de discussió amb representants del món productiu i del treball, amb professionals de centres educatius, i amb joves, s’han definit 7 grans barreres estructurals que incideixen en l’ocupabilitat dels joves:

1. El model econòmic
2. La crisi econòmica
3. Les polítiques socioeconòmiques
4. Els estereotips i la discriminació per raó d’edat, gènere, ètnia, origen, orientació sexual i tipus de formació
5. Les desigualtats socioeconòmiques
6. Un sistema educatiu sotmès a nombrosos canvis legislatius i en desajust amb el mercat laboral
7. Una orientació amb mancances o ad-hoc

Quines són les competències?

Davant d’aquestes barreres s’han identificat 20 competències per a l’accés i la transformació del mercat de treball, competències que poden contribuir a superar l’exclusió i a promoure oportunitats formatives i d’inserció reals per a tothom:

1. Anàlisi crítica
2. Aprendre a aprendre
3. Autoexigència – cura d’un mateix
4. Autogestió social
5. Autonomia i autoorganització
6. Capacitat de parlar en públic
7. Comprensió i respecte de la diversitat
8. Creativitat i innovació
9. Diàleg i escolta activa
10. Empatia i cura dels demés
11. Emprenedoria per a la reducció de barreres per a l’ocupació
12. Gestió de conflictes
13. Gestió de les emocions
14. Identificació i utilització de canals, recursos per a la protecció de drets laborals
15. Iniciativa i lideratge
16. Expressió i comprensió de textos complexes
17. Obertura de mires i afrontament
18. Resiliència
19. Treball en equip/col·laboració
20. Utilització de les TIC i de les xarxes socials

Amb tot, la recerca ha permès copsar, a través de l’enquesta realitzada a més de 850 responsables de recursos humans i directius/ves de Catalunya, que les empreses segueixen valorant essencialment les competències laborals reproductives, d’optimització del treball assignat: cura en l’execució de tasques, treball en equip, orientació al client, i disposició per aprendre. En canvi, són valorades com a menys importants les competències transformadores: gestió de les relacions amb els caps, reconeixement i respecte a la diversitat, creativitats i innovació i lideratge.

Grau d’importància per l’empresa que el personal tingui adquirides les competències… (mitjana escala 1 “gens” al 4 “totalment”)

Competències Mitjana (1-4)
Cura en l’execució de les tasques3,8
Disposició per aprendre 3,6
Orientació al client 3,6
Treball en equip 3,6
Adaptabilitat 3,5
Autoconfiança 3,5
Competència comunicativa/escolta activa 3,5
Cura d’un mateix 3,5
Gestió eficaç del temps 3,5
Prendre i acceptar responsabilitats 3,5
Autogestió i planificació 3,4
Comprensió de la cultura de l’empresa 3,4
Disponibilitat 3,4
Gestió de conflictes i resolució de problemes 3,4
Gestió de les relacions amb responsables/caps 3,3
Reconeixement i respecte a la diversitat 3,3
Capacitat analítica i de síntesi 3,2
Creativitat i innovació 3,2
Gestió de les emocions 3,2
Gestió de l’estrès 3,2
Lideratge 2,8

Tanmateix, és probable que la preeminència d’empreses de sectors productius més tradicionals davant d’empreses de sectors emergents i de l’economia del coneixement faci més evident aquesta tendència a valorar amb menor mesura les competències transformadores.

Quins aspectes es treballen des dels centres?

Paral·lelament, l’enquesta realitzada a més de 450 responsables de centres d’ensenyament secundari, de formació professional, i de formació de persones adultes ha permès identificar els principals trets que caracteritzen l’orientació a Catalunya (perfil dels professionals, tipus d’activitat, necessitat de recursos i eines…). Pel que fa als objectius de l’orientació, millorar el procés de tria acadèmica i professional (continuïtat dels estudis) i contribuir a l’èxit acadèmic (acreditació) són els aspectes considerats més importants i més treballats als centres educatius i de formació. D’altra banda, on s’observa major distància entre el grau d’importància atorgat i el grau d’aplicació al centre és en el treball per contribuir a transformar el mercat de treball (lluitar contra les condicions laborals injustes) i ajudar a l’accés al mercat de treball (inserció laboral).

grafica

En aquest sentit, des dels mateixos centres educatius es manifesta que els aspectes vinculats a la transformació del mercat laboral són els que menys es treballen (4,7 en una escala del 0 al 10), seguit dels seus valors ocupacionals (7,1) i el coneixement de l’entorn (7,5). Per altra banda, l’elecció d’estudis i itineraris (8,8) i el desenvolupament de competències i habilitats lligades al currículum (8,3) són els aspectes que més en desenvolupen a través de l’orientació.

Al centre, en quin grau es desenvolupen a través de l’orientació els aspectes següents… (mitjana escala del 0 “gens” al 10 “totalment”)

L’elecció d’estudis i itineraris 8,8
Les competències / habilitats de l’alumne/a 8,3
Els seus interessos professionals 8,1
L’autoconeixement (punt forts i febles, etc.) 8,1
L’autoestima 8,1
La seva personalitat 7,9
Les expectatives i aspiracions professionals 7,8
El coneixement de l’entorn
(opcions formatives, laborals i exigències del mercat de treball)
7,5
Els seus valors ocupacionals 7,1
Les competències per ajudar a transformar el mercat laboral 4,7

En general, als centres d’ensenyament i de formació, les competències identificades es treballen orientades a l’accés al mercat laboral. Tanmateix, la creativitat i la innovació, el lideratge, l’emprenedoria i l’orientació al canvi són les que més sovint es tracten des de l’òptica de la transformació del mercat de treball.

Per a consultar els resultats complets de l’estudi, visiteu la pàgina del projecte:
pagines.uab.cat/recercaixajoves.

Com podem treballar les competències per a l’accés i la transformació del mercat laboral?

La recerca ha permès realitzar aquestes guies d’orientació que teniu en aquest web. Es tracta de propostes d’activitats, d’accés lliure, adreçades una als centres educatius i de formació (tutors, orientadors i professorat) i l’altra als propis joves.

La primera guia conté un conjunt d’activitats i propostes per a realitzar en el marc de diferents matèries o àrees curriculars, a l’hora de tutoria o en activitats extracurriculars.

La segona guia va adreçada a aquells joves que no estan immersos en processos formatius o que vulguin realitzar activitats per a orientar-se. També és útil per a tècnics i professionals del territori (serveis locals de joventut, ocupació, educació) que vulguin suggerir accions d’orientació als joves amb qui treballen.

Esperem que siguin del vostre interès i us convidem a explorar-les i a treure’n el màxim profit. Ens agradaria que fossin inspiradores per a la vostra feina i us servissin de recurs de cara a l’orientació per a la transformació i l’accés al mercat de treball.

Som-hi!